31.8.06

ಮಂಜು ಕವಿದಾಗ...


ಆ ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿ ತರುವ ಹಿತಕರ ಭಾವನೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಿಲುಕದು....ಅಂತಹ ಆಪ್ತ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...