20.6.12

ಮಳೆ-ಬಿಸಿಲು

ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದರೂ
ಜಡಿ ಮಳೆಗೆ
ಒದ್ದೆಯಾದವನನ್ನು
ಬಂಡೆ ಅಡಿಯಿಂದಲೇ
ನೋಡಿದ
ಕಪ್ಪೆ ಮರಿಗೆ ನಸುನಗೆ!
--------------
ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಡುಕತ್ತಲ
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ಮಿಂಚು ಹುಳ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿತು
--------------
ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು
ಎಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...