29.9.13

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಓ ದೇವರೇ
ನೀನು ದೇವರಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ
ಗೆಳೆಯನಾಗಿದ್ದುಬಿಡು!

ಅದುಮಿದಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿ
ಒಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ 
ಜಿಗಿವ ಮನಸುಕೊಡು

ಆಕ್ರೋಶದ ಧಗೆ
ಮನದೊಳಗೆ ಭುಗಿ
-ಲೆದ್ದರೂ ಹಗೆ ತೀರಿಸದ
ಮನೋನಿಗ್ರಹ ನೀಡು

ಲಾಲಿತ್ಯದ ಮಧುರಾಲಾಪಕ್ಕೆ
ಮನಸೋತರೂ ನಾನು 
ನಾನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡು

ಬದುಕ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ಬರಿದಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ತಲೆಭಾರವಾದಾಗ
ಹೆಗಲುಕೊಡು!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...