21.8.10

ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ

ಅದು ಆಗಲೇಬೇಕಾ
ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ...
ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ
ಆಗೋದೆ ಇಲ್ಲ
ಮದುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ
ಒಲವು ಅರಳಿದ್ದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ


ಬದುಕಿಗೆ ತುಸು ತುಸುವೇ
ಬೆರೆತ ಪ್ರೀತಿ
ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ
ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ
ಒಲುಮೆ ಅರಳಿದ್ದಕ್ಕೆ
ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಯ ಗಳಿಗೆ
ಈಗ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ


ನಾಳೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...