5.11.10

ನಗೆಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ದೀಪಾವಳಿ

ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಲೇ
ಹಣತೆಗಳು
ಬೆಳಗಿದವು
ಗೂಡುದೀಪ 
ತೊನೆದವು ಮಂದಾನಿಲಕ್ಕೆ
ಬಾಣಬಿರುಸುಗಳು
ನೆಗದವು ನಭಕ್ಕೆ
ಈಗ ಕತ್ತಲು
ಆಪ್ತ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ 
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿತು!

*********

ಕೈಯಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷತ್ರ
ಕಡ್ಡಿಗಳು ಸುರುಗುಟ್ಟುವಾಗ
ಪುಟಾಣಿಯ ಮೊಗ
ತುಂಬಿದ ನಗೆಯ
ಬೆಳದಿಂಗಳು
ನೋಡಿ ದೂರದ
ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅಸೂಯೆ!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...