15.3.10

ವಸಂತಗಾನ

ನಾನು ಅವಳನ್ನು
ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು
ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆವು
ಮಾವು ಚಿಗುರಲಿಲ್ಲ,
ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ
ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ
ಚಿಂತೆಗಳು ಚಿತೆಯಾದವು
ಒಲವಿನ ಗುಸುಗುಸು
ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿ
ಅರಳಿಕೊಂಡವು
ಹಚ್ಚಡತುಂಬ ಹರಡಿಬಿದ್ದವು
ಪಾರಿಜಾತದಂತೆ
ಇಬ್ಬನಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದು
ಸಾಗರವಾಗಿ ಭೋರ್ಗರೆಯಿತು
ನಾವು ಅದರ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ತೇಲಿ ಹೋದೆವು
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು

pic courtesy: tandi venter
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...