25.8.09

ಹಿಂಗಾರಿನ ಕನವರಿಕೆಗಳು

ಅಬ್ಬ...!
ಆ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾತ್ರಿಯ
ಯೋಜನೆಗಳ ನೋಡಿಯೇ
ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕನಸು ಹಾರಿಹೋಯಿತು

---------------

ನನ್ನ ಕನವರಿಕೆಗಳ
ಕೇಳಬಯಸುವೆಯಾ
ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ
ತಲೆದಿಂಬಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗು
---------------
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು,
ನಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತು
ಹಾಗೂ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೇಕು
ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನಸು!

---------------

ಪಾಪ...
ಚಂದಿರ ಬೆಳದಿಂಗಳ
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಅತ್ತಿರಬೇಕು
ಹುಲ್ಲಗರಿಗಳ ತುಂಬ
ಕನಸಿನ ಹನಿ ಚೆಲ್ಲಿವೆ

--------------

ನಾನು ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರದೇ
ಇದ್ದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ನಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡು
ಅಷ್ಟು ಸಾಕು
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...