29.5.10

ಕತ್ತಲು ಕಡಲು


ಕತ್ತಲಿನ್ನು ಬರಿಯ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲ
ಕತ್ತಲಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ
ಸರಿದಿವೆ ಸಾಲುಸಾಲು ಜೀವ
ನಿನ್ನ ಪಾದತಳಕ್ಕೆ ಇದೋ
ತಲಪಿದೆ ಎನ್ನುವಾಗಲೇ
ತಪ್ಪಿದ ಆಯ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಯ
ಮೃತ್ಯು ಆಲಿಂಗನ
ಕತ್ತಲಿನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಲ್ಲ

ಭೋರ್ಗರೆವ ಕಡಲಿನ
ರೋಧನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ
ಅವರ ಕಡೆಯವರ ಕಣ್ಣೀರು
ಕಡಲಿನ್ನು ಒಂಟಿಯಲ್ಲ
ಅಳುವವರಿಗೆ
ಸಾಲು ಅಲೆಗಳದ್ದಷ್ಟೇ
ಸಾಂತ್ವನ

ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ್ದು
ಬರಿಗೈಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು
ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದದ್ದು
ಎಲ್ಲದರ
ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದದ್ದು
ಬರಿಯ ಕತ್ತಲು
ಕತ್ತಲಿನ್ನು ಬರಿಯ ಕತ್ತಲಲ್ಲ.

8.5.10

ಪ್ರಯಾಣ


ತಲೆ ಚಿಟ್ಟು ಹಿಡಿಸುವ
ಶಬ್ದಕೂಪದಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಮನೋತಲ್ಲಣದ
ಹಿಂದಿನ ಮೌನ ಅರಸಿ
ಬಂದಿದ್ದೇನೆ
ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಪದಗಳು
ಅಂಕೆಯಿಲ್ಲದ ಶಬ್ದಗಳ
ನಡುವೆ ಬರೀ
ಪ್ರಯಾಸದ ಪಯಣ

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಕೊನೆಯಿಂದ
ಬಿದ್ದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು
ಅಕ್ಷರಸಾಗರದಿಂದ
ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ
ಅಕ್ಷರ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಹನಿಗಳು
ನನಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ

ನಿನ್ನ ಅಂದಿನ ಮುಗುಳ್ನಗು
ಬೇಕಿತ್ತೇ...
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ಅದೊಂದು
ಕಾಡುವ ಒಗಟು
ಬದುಕಿನ ಜಂಗುಳಿಯಲ್ಲಿ
ಆ ಒಗಟು ನನ್ನನ್ನು
ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ

ಚಿತ್ರ: www.dreamstime.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...