15.12.13

ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಕನವರಿಕೆ

ಚೆಂಗುಲಾಬಿಯ
ಮುಂಜಾನೆಯ ಕನಸುಗಳು
ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದು
ತೊಪ್ಪೆಯಾದವು
ಹುಲ್ಲಿನ ತುದಿಯ ಹನಿ
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ
ಮಿನುಗಿ ಬೆರಗಾಯಿತು!

******

ಒಂದು ಧನ್ಯತೆಯ
ಮುಂಜಾನೆಯೆಂದರೆ
ಅಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯ ವರೆಗೆ
ಇರುವ ಕರಾರುವಾಕ್
ಯೋಜನೆಯ ಯೋಚನೆ

*******

ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ
ತನ್ನ ಕರಗಿದ
ಬಯಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಿಂಬಿಸುತ್ತಿ
ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ
ತಿರುಕನ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ
ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬೆಕ್ಕು
ಕನಸು ಅರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿತು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...