12.2.13

ಕಿಟಿಕಿಯಲ್ಲಿನ ಮುಖಗಳು

ಮನೆಯ ಕೊಠಡಿಯ
ಪುಟ್ಟ ಕಿಟಿಕಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು
ತೆರೆ ಸರಿಸಿದರೆ
ಅರಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮುಖಗಳು
ಗೊತ್ತಿರುವವರು,
ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ
ಉಳಿದವರು ಹಲವರು
ಮಿತ್ರರು, ಸಂಗಾತಿಗಳು
ಕಿಟಿಕಿ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ
ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ
ಅಪರಿಚಿತರ ಸಾವಿರಾರು
ಇಣುಕು ನೋಟಗಳು

ದಿನವಿಡೀ ತಮ್ಮದೇ
ಕಿಟಿಕಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವವರು
ಪ್ರಪಂಚವೆಂದರೆ ಕಿಟಿಕಿ
ಎಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು
ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ್ದರಿಂದ ತೊಡಗಿ
ಕಂಡ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರು
ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕಾಣಹೊರಟವರು

ವೇದನೆಯಿದ್ದೂ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚುವವರು,
ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಅಕ್ಕರೆಗೆ ಕಾದವರು,
ಬಡಾಯಿಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು
ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟನ್ನೂ
ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳುವ ಹೊಗಳುಭಟರು
ಮುಖ ಇರುವವರು,
ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೇರೆ
ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರು


ಕಿಟಿಕಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ
ಒಂದು ನಾಟಕದ ಪರದೆ ಇದ್ದಂತೆ!
ದಿನವೂ ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ,
ಲೋಕದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರು
-ಗರೆಯುತ್ತಾರೆ
ನೂರೆಂಟು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೂಡಿಸಲು
ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ


ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಕಿಟಿಕಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಶಾಲವಾದ
ಬಾಗಿಲುಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...