15.3.08

ಕಳೆದು ಹೋದ ಕನಸುಗಳು

ನಿನ್ನೆ ಕಂಡಿದ್ದ
ಸುಂದರ ಕನಸುಗಳನ್ನು
ಇಂದು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ
ಬೆಳಕು ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ
ಆಳ ನೋಟಕ್ಕೆ ತಲಪಲು
ಬೆಳದಿಂಗಳ ಚಂದಿರನೂ
ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ
ಆಕಾಶದ ಕಪ್ಪುಕುಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲೋ
ಹುದುಗಿಹೋಗಿವೆ
ಕನಸುಗಳು
ರಾತ್ರಿಗೂ ಬೇಕಿದೆ
ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು
ಏನಿಲ್ಲವೆಂದರೂ
ಒಂದೆರಡು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು!

**********************

ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಾಳಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು
ಅಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಬಿಂಬಗಳನ್ನು
ಹುಡುಕಲು ಮಾಡಿರುವ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ
ಬರಿಯ ಬರಿದಾಗಿವೆ

ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ
ಸಿಲುಕಿರುವ ನನ್ನ
ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ
ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ
ದೂರದ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ
ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ
ಕರಗಿಹೋಗಿವೆ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...