24.7.11

ಕಡಲೆಂಬ ಒಗಟು

ಕಡಲೆಂಬೋ ಕಡಲಿಗೆ
ಎಲ್ಲೆಂದಲೆಲ್ಲಿಂದಲೋ
ನೀರು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ..
ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಬಡಿದಾಡಿದ್ದೇವೋ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನೇ
ನೀರು ಕೊಚ್ಚಿ ತಂದು
ಸಮುದ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಸುರಿಸುತ್ತದೆ

ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸತ್ತ
ದನ ನಾಯಿ ಕೋಳಿ
ಗಳ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯೂ
ಬಂದು ಸೇರುವುದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ

ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಕೊಳೆಗಳನ್ನೂ
ತೊಳೆದು ತೋಡಿಗಟ್ಟಿದರೂ
ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಳಿತವಾದ ಪಾಪವೆಲ್ಲ
ಈಶ್ವರ ಹಾಲಾಹಲ
ನುಂಗಿದಂತೆ ಸಮುದ್ರ
ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಸಮುದ್ರ ಏನನ್ನೂ
ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ..
ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂಬೇಕು
ಮತ್ತು ಏನೂ ಬೇಡ!
ಹಾಗೆಂದು ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ
ಹುಡುಕುವುದೂ
ಅಸಾಧ್ಯ..ಅದು ಅಭೇದ್ಯ


ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: www.fotoartglamour.com

1 comment:

ಭಾಶೇ said...

Hmm.... Ogatae.... :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...